Explore our brands

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm doğal afet riski taşıyan belirli bir yerleşim bölgesinde binalarda yıpranmışlık, doğal afetlere dayanıksızlık riski bulunduğu durumda binaların ve yerleşim bölgelerin koşullarının iyileştirilip daha yaşanılır ve sağlıklı bir bölge haline getirilmesi ve sürdürülebilir binaların yapılmasıdır.

Kentsel dönüşüm projesinin içerisinde kaçak yapılaşmanın önlenmesi, bölgede yaşayan bireylerin yaşam kalite standartlarının yükseltilmesi, yeşil alanların oluşturulması, kongre ve kültür merkezlerinin yapılması gibi modern ihtiyaçların karşılanması için de çalışmalar bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm yasası 16/05/2012 tarihinde kabul edilmiş ve 6306 sayılı bu yasa; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektedir.

‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden alıntılanmıştır. Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.’’

Rezerv Yapı Alanı Nedir ?

Yeni yerleşim alanları oluşturulmak üzere idarinin talebine bağlı olarak Maliye Bakanlığının onayı alınarak sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulabilen alanlardır. Yapılan projede tüm yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Rezerv yapı alanlarında bulunan yapıların elektrik, su ve doğalgaz hattı iptal edilebilir. Alanda bulunan imar ve yapılaşma hizmetleri durdurulabilir; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşınmazların satışını, devrini ve kiralanmasını yasaklayabilir. Rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bölge kentsel dönüşümün uygulanıp yeni yerleşimin gerçekleştirileceği bölge olduğu için; dönüşüm bölgesine yakın olmalı, yerleşime uygun olmalı, boş olmalı, tercihen kamuya mülkiyeti bulunan araziler arasında olmalı, doğal afet risklerine karşı önlem alınabilecek şekilde olmalıdır.

Binaların Güçlendirilmesi Nedir? Nasıl Güçlendirilir?

Risk bölgesinde ki binaların yapılarının gerçekleşebilecek afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesidir. Alternatifi mevcut binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesidir. Mevcut bina için öncelikle riskli yapı tespitinde bulunulur daha sonra bina içerisinde yaşayan bireylerin en az % 80’inin onayı alınmalı. Bireylerin onayı alınırken bina risk raporu ile birlikte ortak bir bina güçlendirme kararı alındığı beyan edilmelidir. En sonunda bina sakinleri tarafında ‘’Güçlendirme Projesi’’ hazırlatılarak imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınmalıdır.