Explore our brands

Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności

tremco illbruck Group GmbH

Na potrzeby obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności tremco illbruck Group GmbH z Kolonii („Firma”, „my”, „nasze” itp.) pełni rolę „administratora” danych osobowych, które gromadzi i wykorzystuje oraz którymi zarządza zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności (zwanymi dalej „Zasadami”).

Firma należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach. Niektórymi z tych baz danych zarządzają podmioty stowarzyszone, innymi zarządzają strony trzecie w imieniu Firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zobowiązujemy się do ochrony wszystkich udostępnionych nam danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to dane osób, z którymi prowadzimy interesy, użytkowników i osób odwiedzających nasze strony internetowe, czy innych podmiotów. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej, które umożliwiają identyfikację tej osoby – bezpośrednio, np. imię i nazwisko, adres pocztowy albo adres e-mail, lub pośrednio, np. adres IP, numer telefonu, grupa wiekowa itp. Dane osobowe są pozyskiwane podczas obserwowania aktywności na stronach internetowych lub wtedy, gdy przekazują je nam Państwo dobrowolnie, np. wypełniając formularze na stronach.

Niniejsze Zasady objaśniają, jakie dane osobowe oraz nieosobowe gromadzimy na tej Stronie lub innymi metodami, jak możemy wykorzystywać te dane i nimi zarządzać oraz opisują przysługujące Państwu prawa dotyczące danych osobowych. Zanim udostępnią nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe lub zaczną przeglądać naszą stronę, zalecamy dokładne przeczytanie niniejszych Zasad i upewnienie się, że odpowiadają Państwu nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Należy zauważyć, że na naszej witrynie mogą znajdować się łącza do innych stron. Te strony firm trzecich nie podlegają niniejszym Zasadom. Zalecamy zapoznawać się z politykami dotyczącymi ochrony prywatności i zapewniania bezpieczeństwa wszystkich witryn, jakie Państwo odwiedzają. Odpowiadamy wyłącznie za ochronę prywatności i bezpieczeństwa gromadzonych przez nas danych. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad działaniami stron trzecich, dotyczącymi Państwa danych osobowych.

Objaśnienia pojęć zdefiniowanych na potrzeby niniejszych Zasad znajdują się w załączonym glosariuszu.

Czyje dane osobowe gromadzimy?

W celu realizacji swojej działalności biznesowej Firma gromadzi dane osobowe wielu różnych osób, w tym:

 • pracowników
 • przedstawicieli naszych dostawców, klientów oraz innych kontaktów biznesowych
 • wykonawców
 • użytkowników naszej strony internetowej
 • konsumentów
 • osób, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób
 • osób ubiegających się o pracę

Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?

Uzyskujemy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo świadomie i dobrowolnie – zarówno w Internecie, jak i poza nim. Gromadzimy dane osobowe na przykład wtedy, gdy:

 • odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub wypełniają jeden z naszych formularzy internetowych (np. korzystając z naszej usługi „zapytaj eksperta”)
 • kontaktują się Państwo z naszymi centrami obsługi klienta lub proszą nas innymi metodami o przekazanie informacji
 • odwiedzają Państwo nasze placówki
 • składają Państwo u nas zamówienie
 • podają nam Państwo swoje dane kontaktowe (dając swoją wizytówkę lub inną metodą)
 • wypełniają Państwo ankiety
 • komunikują się Państwo z nami, korzystając z portali społecznościowych, aplikacji firm trzecich lub podobnych technologii
 • odwiedzają Państwo nasze stanowiska na targach lub wystawach

Możemy również gromadzić dane pozyskane od stron trzecich – dotyczące np. Państwa korzystania z pozostałych stron internetowych, którymi zarządzamy – oraz od stron powiązanych, takich jak podwykonawcy.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Firma może gromadzić szeroki zakres danych osobowych na Państwa temat, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, dowód tożsamości ze zdjęciem, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub firmowy oraz inne dane kontaktowe, informacje o Państwa zainteresowaniach, zapisy rozmów z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań) oraz informacje finansowe i dotyczące płatności.

Gdy korzystają Państwo z naszej Strony, gromadzimy pewne standardowe informacje, które Państwa przeglądarki wysyłają do naszej Strony. Informacje te zawierają dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienia strefy czasowej, godziny dostępu do Strony oraz adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • aby informować Państwa o produktach i usługach oraz realizować Państwa prośby dotyczące produktów i usług
 • aby odpowiadać na Państwa pytania
 • aby przeprowadzać badania i prowadzić działalność reklamową
 • aby kontaktować się z Państwem na temat lepszych produktów lub zastosowań
 • aby dostarczać Państwu elektroniczne biuletyny informacyjne
 • aby wysyłać Państwu wiadomości e-mail
 • aby umożliwić Państwu korzystanie z internetowej pomocy technicznej lub usług typu „zapytaj eksperta”
 • aby informować Państwa o wszelkich zmianach w oferowanych usługach oraz aby przekazywać informacje związane z podobnymi produktami i usługami, które mogą Państwa zainteresować
 • aby udzielać gwarancji i zarządzać nimi
 • aby komunikować się z Państwem i osobami kontaktowymi stron trzecich
 • aby umożliwić Państwu uczestnictwo w promocjach, loteriach lub konkursach
 • aby zarządzać naszą stroną internetową oraz polepszać nasze produkty i usługi
 • aby umożliwić Państwu zgłaszanie problemów z naszą stroną internetową
 • aby przeprowadzać analizy wykorzystania naszej strony internetowej
 • aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
 • w innych celach biznesowych, takich jak negocjacje, zawieranie i realizowanie umów, zarządzanie księgami rachunkowymi i rejestrami, personalizacja treści objętych licencją (zgodnie z Warunkami korzystania ze strony), wspieranie działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pomoc w dochodzeniach prawnych, kontrolach organów regulacyjnych oraz dochodzeniach wewnętrznych, ogólne cele biznesowe oraz administrowanie zadłużeniem

Należy pamiętać, że nie mogą Państwo komunikować się z nami za pomocą łącza „Kontakt”, łącz pomocniczych na stronie internetowej lub drogą e-mailową, nie podając przy tym pewnych danych osobowych. Jeśli skontaktują się Państwo z nami lub naszymi usługodawcami, sporządzimy i zachowamy zapis tej rozmowy lub korespondencji.

Rekrutacja

Gdy składają Państwo swoje aplikacje na stanowiska w Firmie – korzystając z naszej strony internetowej lub innymi metodami – gromadzimy więcej danych osobowych na Państwa temat o bardziej szczegółowym charakterze, takich jak kwalifikacje, historia zatrudnienia, referencje stron trzecich oraz notatki z rozmów kwalifikacyjnych. Możemy również poprosić Państwa o udostępnienie nam dodatkowych informacji, np. o zainteresowaniach oraz stanowiskach, o które chcą się Państwo ubiegać. Wszystkie dane osobowe udostępniane nam w związku z wolnym miejscem pracy będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Firma ma obowiązek opisać postawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z określonymi powyżej celami, dla których gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę będzie najczęściej jedna z następujących podstaw:

 • Państwa zgoda
 • wykonanie umowy zawartej z Państwem lub innymi osobami
 • prawnie uzasadnione interesy Firmy lub współpracujących z nami stron trzecich (np. utrzymywanie i promowanie naszej działalności poprzez zapewnianie klientom możliwości do przekazywania swoich opinii)
 • przestrzeganie przez Firmę obowiązków prawnych

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Należymy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach. Niektórymi z tych baz danych zarządzają podmioty stowarzyszone, innymi zarządzają strony trzecie w imieniu Firmy lub jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych. Możemy przesyłać Państwa dane osobowe do jednej lub wielu z tych baz danych, znajdujących się poza Państwa krajami zamieszkania – również w krajach, w których nie ma wymogu zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (w porównaniu z Państwa krajami). Jednak Firma wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi wdrożyła zgodne z obowiązującymi przepisami prawa mechanizmy kontrolne, aby zapewnić bezpieczne posiadanie i przesyłanie danych osobowych. Poniżej podano przykładowe metody i cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

Firma może udostępniać Państwa dane osobom należącym do naszej spółki dominującej, podmiotów zależnych i powiązanych, które muszą znać te dane w celu realizacji zobowiązań biznesowych lub prawnych, np. aby wykonywać czynności administracyjne, takie jak przetwarzanie faktur, lub przekierowywać przedłożone przez Państwa zapytania do odpowiednich działów lub podmiotów powiązanych.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, w tym organom administracyjnym, doradcom Firmy, dostawcom usług informatycznych, stronom trzecim zatrudnionym przez Firmę lub jej podmioty powiązane w celu świadczenia zamówionych przez Państwa usług. Możemy również ujawniać te dane stronom trzecim, aby chronić wszelkie prawa własności intelektualnej zawartej w materiałach wyświetlanych lub w inny sposób udostępnianych na stronie internetowej Firmy, aby korzystać z porad prawnych lub innych form profesjonalnego doradztwa, aby ustosunkować się do pytania prawnego lub wywiązać się z obowiązku prawnego, albo w celu egzekwowania Warunków korzystania ze strony internetowej Firmy.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w razie sprzedaży, zakupu lub fuzji z innymi przedsiębiorstwami bądź kupna lub sprzedaży aktywów, w tym potencjalnym sprzedającym lub kupującym te przedsiębiorstwa lub aktywa.

Za Państwa zgodą możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim oferującym produkty, które mogą Państwa zainteresować. Firmy te będą mogły kontaktować się z Państwem bezpośrednio w celu przekazania informacji o produktach lub próbkach, przedstawienia spersonalizowanych ofert oraz informacji lub poproszenia o Państwa opinię o produktach i programach, które mogą Państwa zainteresować.

Jako że Firma prowadzi działalność na całym świecie oraz w sposób opisany powyżej, możemy udostępniać Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi stowarzyszonemu z dowolnego kraju. Podmioty te mają obowiązek zachowania poufności Państwa danych i nie wolno im używać tych danych w celach innych niż te podane w niniejszych Zasadach.

Możemy umożliwić użytkownikom udostępnianie komentarzy, postów, opinii lub innych informacji. Jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam tego typu informacje, mogą być one dostępne ogółowi społeczeństwa. Przekazywane nam informacje z tego zakresu mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników, mających do nich dostęp.

Nasi pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych w celu uzyskania dostępu do naszych systemów zawierających dane osobowe, w związku z czym dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem lub do usługodawców, którzy na przykład zawierają umowy z naszymi pracownikami w zakresie danych komórkowych.

Możemy mieć obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych, aby wywiązać się z postanowienia sądu, przepisów lub procesu prawnego, w tym udzielać odpowiedzi na wnioski ze strony organów rządowych i nadzorujących. Ujawnienie danych może być również wymagane w sytuacjach, gdy mamy podstawy, aby uważać, że musimy ujawnić dane w celu identyfikacji, kontaktu lub wystąpienia na drogę sądową, aby egzekwować prawa Firmy, w tym wytoczenia powództwa przeciwko Państwu lub stronie trzeciej z związku z niedokonaniem płatności lub naruszeniem postanowień jakiejkolwiek zawartej z nami umowy. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy, naszych klientów lub innych osób, lub aby zapobiegać uszkodzeniu lub zakłóceniu praw i własności Firmy, innych podmiotów przetwarzających albo kogokolwiek innego, kto mógłby ponieść straty w wyniku takich działań.

Uwagi dotyczące przekazywania danych osobowych

Należy pamiętać, że osoby, którym Firma może ujawniać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami, mogą znajdować się poza Państwa krajami zamieszkania, a kraje tych osób mogą zapewniać niższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Akceptując niniejsze Zasady, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych do innych krajów.

Jak stwierdzono powyżej, zawsze, gdy przekazujemy dane osobowe między krajami, podejmujemy wymagane prawnie kroki, aby zagwarantować zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa dane osobowe oraz zapewniających, że dane te będą traktowane w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami. Jeśli znajdują się Państwo w EOG lub w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo poprosić o dostarczenie kopii informacji o zabezpieczeniach, które wdrożyliśmy w celu ochrony Państwa praw dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności w takich okolicznościach, wysyłając wiadomość e-mail na podany poniżej adres.

Bezpieczeństwo

Firma wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowywanie dokumentacji

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą nam potrzebne w określonych powyżej celach. Okres przechowywania może się zatem różnić w zależności od naszych relacji z Państwem. Na przykład jeśli dokonali Państwo u nas zakupu, zachowamy dokumentację tej transakcji na okres niezbędny do wystawiania faktur oraz realizacji czynności podatkowych i gwarancyjnych. Możemy również przechowywać zapisy naszej korespondencji z Państwem (np. jeśli złożyli Państwo reklamację dotyczącą produktu) tak długo, jak będzie to konieczne w celu ochrony Firmy przed roszczeniami prawnymi. Gdy nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, usuniemy je. Należy pamiętać, że gdy zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas treści marketingowych, zachowamy Państwa adresy e-mail, aby zagwarantować, że nie będziemy już do Państwa wysyłać takich e-maili.

Przysługujące Państwu prawa

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dają osobom fizycznym uprawnienia w zakresie danych osobowych, które na ich temat przechowują organizacje. Jeśli chcą Państwo:

 • poprosić o dostarczenie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, lub
 • poprosić o korektę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych,

prosimy o przesłanie pisemnego wniosku na adres e-mail dataprotection(at)tremco-illbruck.com

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści handlowych – e-maili, telefonów lub listów – mogą Państwo kliknąć łącze „zrezygnuj” dodawane do każdego e-maila o charakterze handlowym i zmienić swoje preferencje lub napisać do nas w tej sprawie na adres dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

Dostęp do informacji i ich korygowanie

Dbałość o dokładność i aktualność Państwa danych osobowych jest bardzo istotna. Niedokładne lub niepełne informacje mogą wpływać na naszą możliwość świadczenia Państwu odpowiednich usług. Prosimy informować nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych, których wprowadzenie może być niezbędne, za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Dzieci

Ta Strona nie jest przeznaczona dla dzieci. Nie przetwarzamy świadomie danych dzieci poniżej 13. roku życia, bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wszelkie tego typu informacje są gromadzone przypadkowo i nieumyślnie.

Zmiany niniejszych Zasad

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania niniejszych Zasad w dowolnym momencie, publikując zmienione zasady na naszej stronie internetowej. Sprawdzanie Zasad za każdym razem, gdy przesyłają Państwo nam informacje lub składają u nas zamówienie, leży w zakresie Państwa odpowiedzialności.

Dane nieosobowe i pliki cookie

Dane nieosobowe

Dane nieosobowe to informacje na Państwa temat, które nie identyfikują Państwa – pośrednio lub bezpośrednio – jako osób fizycznych. Mogą to być np. informacje o typie przeglądarki, adresie URL poprzednio odwiedzanej witryny, Państwa połączeniu z internetem, urządzeniach, za pomocą których wchodzą Państwo na Stronę itp. Firma może gromadzić niektóre rodzaje danych nieosobowych na Państwa temat – bezpośrednio lub korzystając z usług stron trzecich – gdy korzystają Państwo z naszej Strony. Możemy również gromadzić dane nieosobowe, które podają Państwo dobrowolnie, np. informacje zawarte w odpowiedzi w kwestionariuszu lub ankiecie.

Możemy udostępniać dane nieosobowe innym stronom trzecim niż te opisane powyżej. Gdy to robimy, możemy podawać te dane w formie zbiorczej lub usuwać z nich elementy umożliwiające identyfikację, aby otrzymująca je strona trzecia najprawdopodobniej nie była w stanie skojarzyć ich z Państwem, Państwa komputerami lub innymi urządzeniami. Podawanie danych w formie zbiorczej polega na łączeniu danych nieosobowych wielu osób, tak aby dane te nie dotyczyły żadnej konkretnej osoby. Usuwanie elementów umożliwiających identyfikację polega na usuwaniu lub zmienianiu niektórych fragmentów informacji, które mogłyby umożliwić skojarzenie danych z konkretną osobą.

Wszystkie materiały, informacje lub inne formy komunikacji, które transmitują, przesyłają lub publikują Państwo na naszej stronie lub wysyłają Państwo na nasz adres e-mail (zwane dalej „komunikacjami”), z wyjątkiem danych osobowych gromadzonych na Państwa temat przez Firmę w sposób opisany w niniejszych Zasadach, są uznawane za nienależące do poufnych ani prawnie zastrzeżonych. Na Firmie nie ciąży żaden obowiązek zachowania poufności komunikacji ani wstrzymania się od ich ujawniania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komunikacje oraz wszelkie dane, pliki graficzne i dźwiękowe, testy, pomysły dotyczące produktów, sugestie lub udoskonalenia oraz wszelkie treści w nich zawarte i może je kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, wcielać lub wykorzystywać w inny sposób w dowolnym celu komercyjnym lub niekomercyjnym.

Pliki cookie

Zwykle mogą Państwo odwiedzać Stronę, nie ujawniając Firmie swojej tożsamości ani żadnych innych danych osobowych na swój temat.   Jednak Firma oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi Firmie lub w jej imieniu mogą korzystać z różnych technologii, takich jak pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne (o rozmiarze 1 x 1 piksel), aby gromadzić dane nieosobowe widoczne w rezultacie Państwa odwiedzin na stronie. Wyraźnie prosimy użytkowników naszej strony o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie.  Pliki cookie są używane w celu gromadzenia danych o użytkowaniu i statystycznych.  Mogą Państwo kontrolować używanie plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej (więcej informacji znajduje się na stronie www.aboutcookies.org). Jednak jeśli odmówią Państwo korzystania z plików cookie, niektóre (lub wszystkie) funkcje naszej strony mogą stać się niedostępne.  Oprócz plików cookie korzystamy również z Google Analytics, aby analizować trendy, administrować stroną, monitorować ruch na stronie i gromadzić dane demograficzne na temat ogółu naszej bazy użytkowników.  Mogą Państwo zrezygnować z analizowania przez Google Analytics na wszystkich witrynach na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Google Analytics mogą również wykorzystywać i ujawniać dane nieosobowe, zebrane na podstawie naszych kampanii reklamowych w celach sprawozdawczych, ustalania harmonogramów i optymalizacji dostarczania treści oraz w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo. Firma może wykorzystywać wszystkie informacje zgromadzone na Stronie do wszelkich celów prawnych, w tym m.in. w celu przygotowywania, używania i udostępniania stronom trzecim (bezpłatnie lub za opłatą) danych zbiorczych na temat trendów, produktów, modelach ochrony bezpieczeństwa/prywatności oraz badaniach na ten temat, prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości wewnętrznej, badania i raportowania danych statystycznych dotyczących edukacji, wyników oraz innych aspektów Strony. Firma nie będzie jednak raportować danych zbiorczych w sposób, który w zasadniczy sposób umożliwiałby identyfikację konkretnego użytkownika.

Nasza strona może zawierać funkcje społecznościowe lub służące do pozyskiwania leadów, takie jak przyciski i widżety serwisów Facebook lub Twitter, np. przycisk „udostępnij”.  Te funkcje mogą pobierać adres IP użytkownika i informacje o odwiedzanych podstronach naszej witryny; mogą też generować plik cookie w celu prawidłowego działania funkcji.  Funkcje i widżety społecznościowe oraz służące do pozyskiwania leadów mogą być hostowane przez strony trzecie.  Korzystanie przez Państwa z tych elementów i widżetów podlega polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Funkcje społecznościowe

Nasza strona może zawierać funkcje społecznościowe lub służące do pozyskiwania leadów, takie jak przyciski i widżety serwisów Facebook lub Twitter, np. przycisk „udostępnij”.  Te funkcje mogą pobierać adres IP użytkownika i informacje o odwiedzanych podstronach naszej witryny; mogą też generować plik cookie w celu prawidłowego działania funkcji.  Funkcje i widżety społecznościowe oraz służące do pozyskiwania leadów mogą być hostowane przez strony trzecie.  Korzystanie przez Państwa z tych elementów i widżetów podlega polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Pytania i zażalenia

Jeśli mają Państwo pytania lub zażalenia odnośnie sposobu, w jaki Firma wykorzystała Państwa dane osobowe, pierwszym krokiem jest przesłanie Firmie pisemnego powiadomienia na adres e-mail dataprotection(at)tremco-illbruck.com

Jeśli są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Państwa pytania lub zażalenia, mogą Państwo przekazać sprawę krajowemu organowi zajmującemu się ochroną danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

 

Glosariusz

 

Administrator danychStrona ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Organ zajmujący się ochroną danych osobowych Właściwy organ nadzorczy, odpowiedzialny za kwestie ochrony prywatności lub danych osobowych, znajdujący się w jurysdykcji Firmy oraz/lub podmiotu stowarzyszonego;
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Do EOG należą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.
Dane osobowe Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np. dane pracowników Firmy, jej wykonawców i wnioskodawców, dane pracowników sprzedawców i dostawców, wykonawców, klientów, pacjentów używających naszych produktów oraz osób korzystających z naszej strony internetowej lub centrów usługowych). Informacje te zawierają imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, aplikacje o pracę, informacje o kontach użytkowników oraz korespondencję. Dane osobowe mogą również zawierać informacje o korzystaniu z Internetu (np. dane skojarzone z konkretnym plikiem cookie) i adresy IP – jeśli informacje te można powiązać z osobą fizyczną.
PrzetwarzanieKażde działanie na danych osobowych, w tym m.in. gromadzenie, przechowywanie, przeglądanie, łączenie z innymi danymi, udostępnianie ich stronie trzeciej, a nawet usuwanie.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

 

Opublikowany przez / odpowiedzialny za treść:

tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 60 
info(at)tremco-illbruck.com 
www.tremco-illbruck.com

tremco illbruck Group GmbH 
Register: Amtgericht Köln, HRB 74090 
Umsatzsteuer-ID: DE 188467964  

Zarząd: Melissa Schoger, Daniel Johnson